Absolwenci filozofii znajdują zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach kulturalnych, w mediach i w biznesie, w agencjach reklamowych, także w bankach. Zakładają własne firmy. Wyraźnie zwiększa się również możliwość ich pracy w szkołach, przede wszystkim jako nauczycieli etyki, ale wkrótce być może również – na większą skalę – filozofii.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie nauczania etyki w szkole z 25.03.2014, wchodzącym w życie od 1.09.2014, w nadchodzących latach powinno znacznie zwiększyć się zapotrzebowanie na kompetentnych nauczycieli etyki w szkołach różnych szczebli, także w regionie Podlasia. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ilość szkół, w których prowadzone są lekcje z etyki, już w tym roku szkolnym wyraźnie wzrosła, choć wciąż jest relatywnie mała (zob. załącznik 2).

Warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych w przypadku osób niebędących jeszcze nauczycielami jest ukończenie dodatkowego kursu w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Studia dostarczają natomiast wiedzy i umiejętności stanowiących ogólną merytoryczną podstawę do nabycia kompetencji nauczycielskich, oferując również nadobowiązkowy kurs z dydaktyki etyki oraz filozofii w szkole.

Studia przygotowują również do pracy w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach i mediach. Kształcą w szczególności umiejętność poprawnego i „kreatywnego’ pisania oraz tłumaczenia tekstów z języków obcych. Osoby zainteresowane nadobowiązkową specjalizacją dziennikarską będą miały możliwość praktycznego zaznajomienia się z funkcjonowaniem współczesnych mediów papierowych i elektronicznych w ramach współpracy kierunku z regionalnymi dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.

Program obejmuje zajęcia z filozofii praktycznej rozumianej tradycyjnie jako „sztuka życia”, a mniej tradycyjnie – jako pewien rodzaj intelektualno-psychicznego ćwiczenia, treningu i terapii. Współcześnie coraz większą popularność zyskuje tzw. coaching filozoficzny, powstają nawet zakładane przez filozofów poradnie terapeutyczne. Oferowane na studiach elementy wiedzy z tego zakresu w połączeniu z podstawami psychologii i psychiatrii humanistycznej pozwolą zainteresowanym studentom rozwijać się w tym kierunku, przygotowując ich w szczególności do roli mediatorów i specjalistów od Human Relations.

Wreszcie, studia przygotowują do podjęcia pracy badawczej w zakresie filozofii i etyki Zainteresowani studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w projektach badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych wykładających na kierunku.
Otwierając się nie tylko na świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, ale także na studentów innych kierunków oraz osoby pracujące (w szczególności nauczycieli), studia na kierunku „Filozofia i etyka” oferują możliwość organizacji zajęć w trybie popołudniowym, tj. w taki sposób, aby nie kolidowały one z innymi zajęciami/pracą zawodową studentów.
Po ukończeniu studiów „Filozofia i etyka” na poziomie licencjackim ich absolwent będzie mógł kontynuować studia filozoficzne na poziomie magisterskim albo zdobywać magisterium z innych nauk humanistycznych lub społecznych (kulturoznawstwo, historia, pedagogika, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, ekonomia itd.).

W praktyce kulturoznawca może zostać:

 • ministrem kultury (przykładem może być Bogdan Zdrojewski)
 • ministrem cyfryzacji (Michał Boni)
 • reżyserem filmowym (Dorota Kędzierzawska, Władysław Pasikowski)
 • operatorem filmowym (Paweł Edelman)
 • szefową Fundacji La Strada (Irena David-Olczyk)
 • profesorem uniwersytetu (Wojciech J. Burszta)
 • publicystą (Mirosław Pęczak)
 • szefem firmy Personal Audio Guide (Grzegorz Baszko)
 • performerką i animatorką kultury (Julita Charytoniuk)
 • producentem muzycznym i kompozytorem muzyki teatranej (Michał Siwak)
 • pisarzem/pisarką (Marcin Bruczkowski, Sylwia Chutnik, Joanna Bator)
 • designerem (Robert Majkut)
 • dziennikarzem radiowym i telewizyjnym (Beata Tadla)